คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 9

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   30 เม.ย. 64 59
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่น   30 เม.ย. 64 52
คุ่มือการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา   30 เม.ย. 64 52
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา   30 เม.ย. 64 54
คุ่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   30 เม.ย. 64 48
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   30 เม.ย. 64 47
คุ่มือการปฏิบัติงานและงานสารบรรณ   30 เม.ย. 64 54
คู่มือการจัดทำงบประมาณ   30 เม.ย. 64 51
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   30 เม.ย. 64 38
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี   30 เม.ย. 64 41
คู่มือการเลื่อนระดับ   30 เม.ย. 64 38
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น   30 เม.ย. 64 41
คู่มือคำสั่งด้านบุคลากร   30 เม.ย. 64 40
คุ่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ)   30 เม.ย. 64 40
คู่มือการปฏิบัติบัติงานตามพระถราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   30 เม.ย. 64 40
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, และผู้ป่วยเอดส์   30 เม.ย. 64 40
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 64 50
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   1 ต.ค. 63 32
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561   2 ต.ค. 60 51