วิสันทัศน์

สังคมคุณธรรม นำความรอบรู้  อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชุมชน  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

 
 
 
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
infographics
ข่าวสารตลาดแรงงาน
เช็คอีเมล์
ยโสธร
ท้องถิ่นจังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมการค้าภายใน
OTOP
กรมพัฒนาชุมชน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
คู่มือประชาชน
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ทีวีช่อง 3
ทีวีช่อง 5
ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง 9