ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปี พ.ศ.2565 5 ม.ค. 65 11
เรื่อง ​การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี พ.ศ 2565 4 ม.ค. 65 11
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 21 ธ.ค. 64 13
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 21 ธ.ค. 64 14
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางองค์บริหารส่วนตำบลคูเมือง 1 ธ.ค. 64 16
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 1 ธ.ค. 64 17
เรื่อง บัญชีรายการที่สิ่งและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 26 พ.ย. 64 25
เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 12 พ.ย. 64 27
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29 ต.ค. 64 30
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 21 ต.ค. 64 35
เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 21 ต.ค. 64 28
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 20 ต.ค. 64 103
แบบพิมพ์แจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 16 ต.ค. 64 37
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 16 ต.ค. 64 30
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 11 ต.ค. 64 45
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 6 ต.ค. 64 54
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 6 ต.ค. 64 38
คู่มือประชาชนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ต.ค. 64 34
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 1 ต.ค. 64 63
แนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง 1 ต.ค. 64 33
คู่มือประชาชน ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น 1 ต.ค. 64 29
เรื่อง แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ก.ย. 64 22
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม 16 ก.ย. 64 53
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 27 ก.ค. 64 69
เรื่อง แจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบ 30 มิ.ย. 64 83
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 27 พ.ค. 64 100
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียน(ใหม่)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ปีการศึกษา1/64 25 พ.ค. 64 86
เรื่อง ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 29 เม.ย. 64 100
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SOGs)"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" 19 เม.ย. 64 150
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 18 มี.ค. 64 604