กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางพรธิดา สาระวัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0930785006


นางพรธิดา สาระวัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางมะลิวรรณ สุภาพ
ครู.คศ.2 (ศพด.บ้านสำโรง)


นางอรุณวรรณ สาราธร
ครู.คศ.2 (ศพด.บ้านพลไว)


นางจุไรรัตน์ ชาติภูธร
ครู.คศ.2 (ศพด.บ้านคูเมือง)


นางนิรชา สิงห์สำราญ
ครู.คศ.2 (ศพด.บ้านคุ้ม)


นางราตรี โสธิธรรม
ครู.คศ.2 (ศพด.บ้านขาม)


นางพิสมัย เวียงจันทร์
ครู.คศ.1 (ศพด.บ้านคุ้ม)


นางหนูเวียง ศรีปัดฐา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านพลไว)


นางทองม้วน สมภาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านขาม)


นางสาววัชนีย์ บุตรอำคา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสำโรง)


นางสาวอรพิน สอางค์จิตร
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านคุ้ม)


นางสาวจินตรา ศีละบุตร
จ้างเหมาบริการ (ศพด.บ้านสำโรง)


นางสาวยุพิน สาระธร
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านคูเมือง)


นางสาวลักขณา บุญญฤทธิ์
จ้างเหมาบริการ