E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างนางสาวจารุวรรณ สมัครไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 65
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมสภา จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 65
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อีซูซุ เลขทะเบียน 81-2468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
จ้างซ่อมบำรุงรถโตโยต้า ทะเบียน กค 8152 ยส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ยี่ห้ออีซูซุ เลขทะเบียนรถ บธ 7116 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
จ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 64
ซื้อหมึกพิมพ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างนายสิงหล บุญพจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างซ่อมแซมตามโครงการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านสำโรง ประจำเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านพลไว ประจำเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคูเมือง ประจำเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคุ้ม ประจำเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านขาม ประจำเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 1735 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านสำโรง ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านขาม ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 64
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านพลไว ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 64
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคูเมือง ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 64
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคุ้ม ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 64
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านสำโรง ประจำเดือนกรกฏาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคูเมือง ประจำเดือนกรกฏาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคุ้ม ประจำเดือนกรกฏาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านขาม ประจำเดือนกรกฏาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
จ้างจัดซื้ออาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านพลไว ประจำเดือนกรกฏาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
ซื้อหนังสือเรียนให้ ศพด.บ้านพลไว โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ให้ ศพด.บ้านคูเมือง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ให้ ศพด.บ้านคุ้ม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ให้ ศพด.บ้านขาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก 3-5 ปี ให้ ศพด.บ้านสำโรง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 64
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ กค 8474 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 64
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 64
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 64
จ้างปรับหรุงบ่อขยะ (ประตูเหล็กลวดตาข่ายถัก) บ้านพลไว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 64
จ้างปรับปรุงบ่อขยะ (ประตูเหล็กลวดตาข่่าย) บ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 64
จ้างปรับปรุงบ่อขยะ (ประตูเหล็กลวดตาข่าย) บ้านคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 64
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 1,010 โด๊ส/ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 64