E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านสำโรง ประจำเดือนกรกฏาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคูเมือง ประจำเดือนกรกฏาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคุ้ม ประจำเดือนกรกฏาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านขาม ประจำเดือนกรกฏาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
จ้างจัดซื้ออาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านพลไว ประจำเดือนกรกฏาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
ซื้อหนังสือเรียนให้ ศพด.บ้านพลไว โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ให้ ศพด.บ้านคูเมือง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ให้ ศพด.บ้านคุ้ม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ให้ ศพด.บ้านขาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก 3-5 ปี ให้ ศพด.บ้านสำโรง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 64
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ กค 8474 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 64
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 64
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 64
จ้างปรับหรุงบ่อขยะ (ประตูเหล็กลวดตาข่ายถัก) บ้านพลไว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 64
จ้างปรับปรุงบ่อขยะ (ประตูเหล็กลวดตาข่่าย) บ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 64
จ้างปรับปรุงบ่อขยะ (ประตูเหล็กลวดตาข่าย) บ้านคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 64
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 1,010 โด๊ส/ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเลื่อยยนต์ เลขที่ 068-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านสำโรง ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านพลไว ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคูเมือง ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านคุ้ม ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านขาม ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
ซื้อ(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อีซูซุ ทะเบียน 81-2468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเลื่อยยนต์ เลขที่ 068-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
ซื้อเสื้อสะท้อนแสงสีส้มพร้อมชื่อหน่วยงาน (อบต.คูเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงระบบเครนรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ 7116 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 64
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 1,010 โด๊ส/ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 64
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์รุ่น 285A จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 64
ซื้อสังกะสี ลอนใหญ่ 8 ฟุต จำนวน 18 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 64
ซื้อสังกะสี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 64