กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววิมลลักษณ์ พิมพ์หล้า
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 0934848469


นางสาววิมลลักษณ์ พิมพ์หล้า
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ


นายศุภชัย ศรีมะเรือง
คนงานทั่วไป


นายบัญชา แผ่นพงษ์
จ้างเหมาบริการ


นางสาววรัญญา ประสานสืบ
จ้างเหมาบริการ