หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายฐานันดร คำเสมอ
ปลัด อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 0878720470


นายสุริยา หงษ์อินทร์
รองปลัด อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 0872604078


นางสาวลัดดาวรรณ์ บัวพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0973434039


นายศักดิ์ชัย กาลจักร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0956122188


นางกรรณิการ์ สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0986953293


นางพรธิดา ทวันเวท
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0930785006


นางสุภาพ สิทธิสอน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร : 0956206244


นางศิริยุพิน วิริยะสุชน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 0876520325


นางสาววิมลลักษณ์ พิมพ์หล้า
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 0934848469