มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 10

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564   1 ก.ย. 64 16
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563   19 เม.ย. 64 46
มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 ต.ค. 63 34
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   1 ต.ค. 63 33
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1 ต.ค. 63 32
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   1 ต.ค. 63 32
มาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   1 ต.ค. 63 27
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน   1 ต.ค. 63 27
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ   1 ต.ค. 63 31
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   1 ต.ค. 63 19
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   27 ธ.ค. 62 13
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   4 ต.ค. 62 14