อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ป้องกันภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

... วันที่ 28 ก.ย. 64 (ดูู 10)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 จังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนจังหวัดยโสธร" โดย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราช

     วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564       จังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนจังหวัดยโสธร"       โดย นายสุวัฒน์  เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงกา..... วันที่ 23 ก.ย. 64 (ดูู 14)

โครงการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น.ท่านนายกเหล่ากาชาด  กาชาดจังหวัดยโสธร ท่านนายอำเภอมหาชนะชัย ปกครองอำเภอมหาชนะชัย กิ่งกาชาดอำเภอมหาชนะชัย แม่บ้านมหาดไทย สมาร์ทมีตำบล และอบต.คูเมือง  โครงการ " เหล่ากาชาดเยี่ยมเยือน เพื่อนสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้..... วันที่ 4 มิ.ย. 64 (ดูู 63)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กิจกรรม U2T สู้ภัย covid (U2T-covid week) ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ติดป้ายรณรงค์ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน covid-19 (เจล/สเปรย์ล้างมือ และหน้ากากอน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กิจกรรม U2T สู้ภัย covid (U2T-covid week) ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ติดป้ายรณรงค์ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน covid-19 (เจล/สเปรย์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับทาง อบต.คูเมือง และโรงเรียนทั้ง 5 ..... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 99)

ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการ การผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสงของกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1  บ้านคูเมือง  ตำบลคูเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร                        ของดีองค์ก..... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 21)

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2563 ทั้ง 5 ศพด.

... วันที่ 12 พ.ค. 64 (ดูู 52)

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูเมือง ได้ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ค่ะ... วันที่ 23 เม.ย. 64 (ดูู 48)

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านสำโรง-ขาม ... วันที่ 16 เม.ย. 64 (ดูู 42)

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อพิจารณาและจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ... วันที่ 8 เม.ย. 64 (ดูู 64)

โครงการส่งเสริมอาชีพ ทำผ้ามักย้อมสี โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง

วันที่  4  เมษายน  2564  ได้จัดกิจกรรม  ในโครงการส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามักย้อมสี   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้  ... วันที่ 4 เม.ย. 64 (ดูู 37)

กิจกรรมรณรงค์เคาะประตูบ้านมอบหน้ากากผ้าป้องกันโรค covid - 19 ในเขตพื้นที่ อบต.คูเมือง

กิจกรรมรณรงค์เคาะประตูบ้านมอบหน้ากากผ้าป้องกันโรค covid - 19 ในเขตพื้นที่ อบต.คูเมือง... วันที่ 1 เม.ย. 64 (ดูู 45)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองขอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน 5 แห่ง และผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมุ่ อบต.คูเมือง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้ขอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง และผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมุ่ ตำบลคูเมือง ... วันที่ 31 มี.ค. 64 (ดูู 35)

อบต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร มาศึกษาดูงานบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล อบต.คูเมือง อ.มหาชน

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 อบต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 35 คน นำโดยท่านนายก สมาชิกสภาฯ บุคลากรและพนักงานส่วนตำบล สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชน อบต.สามแยก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล อบต.คูเมือง อ.มหาชน... วันที่ 15 มี.ค. 64 (ดูู 75)

พิธีขึ้นอาคารหลังใหม่ของ ศพด.บ้านคุ้ม

วันที่ 4-5 มีนาคม เวลา 06.30 น. นายราชศักดิ์ สาระวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เป็นประธานในพิธีขึ้นอาคารหลังใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ ศพด.และประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตร ในครั้ง..... วันที่ 5 มี.ค. 64 (ดูู 41)

โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก "หนึ่งเดียวในโลก" 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร... วันที่ 25 ก.พ. 64 (ดูู 51)

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงปีใหม่... วันที่ 27 ธ.ค. 63 (ดูู 19)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด... วันที่ 10 ก.ย. 63 (ดูู 25)

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลคูเมือง ปี พ.ศ.2563

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลคูเมือง ช่วยเหลือดูแลการปฎิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  เช่น  อาบน้ำ  ทำความสะอาดร่างกาย  แต่งตัว  รับประทานอาหาร  การขับถ่าย  เคลื่อนย้ายร่างกาย  เป็นต้น ... วันที่ 8 ก.ย. 63 (ดูู 22)

โครงการเด็กและเยาวชนกู้ภัยต้านโควิด (COVID-19) ด้วยการทำหน้ากาก (Face Shield)

วันที่  3  กันยายน  2563  โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง  จัดโครงการเด็กและเยาวชนกู้ภัยต้านโควิด (COVID-19) ด้วยการทำหน้ากาก (Face Shield)  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  ... วันที่ 3 ก.ย. 63 (ดูู 42)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ 13  สิงหาคม  2563  ชมรมผู้สูงอายุบ้านสำโรง-บ้านขาม  ตำบลคูเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  ปีงบประมาณ 2563 ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ... วันที่ 13 ส.ค. 63 (ดูู 22)