อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองมอบกล่องยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  ได้จัดสรรกล่องยังชีพให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  จำนวน  ๘  ราย  และทาง อบต.คูเมืองได้ดำเนินการมอบกล่องยังชีพให้กับคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙- (COVID-๑๙) จำนวน ๘ กล่อง      วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕..... วันที่ 1 ต.ค. 64 (ดูู 37)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ป้องกันภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

... วันที่ 28 ก.ย. 64 (ดูู 51)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกกธรรมชาติ สร้างความหลากหลาย

วันที่ 28 กันยายน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีเกษและคณะมอบอุปกรณ์เพื่อสารต่อโครงการให้กับชุมชนบ้านคุ้มกลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกกธรรมชาติ สร้างความหลากหลาย ..... วันที่ 28 ก.ย. 64 (ดูู 23)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 จังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนจังหวัดยโสธร" โดย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราช

     วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564       จังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนจังหวัดยโสธร"       โดย นายสุวัฒน์  เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงกา..... วันที่ 23 ก.ย. 64 (ดูู 61)

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ของชุมชนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น อบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงโรงเรือนและการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ให้ได้ไข่ไก่

  วันที่ 16-17 กันยายน 2564   องค์การบริหารส่วนตำบลคูฌมืองร่วมกับราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมในโครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ของชุมชนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น อบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงโรงเรือนและการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ให้ได้ไข่ไก่ มอบไก่พันธ์ให้กับ กลุ่มไก่พันธ์หมู่ 2 บ้านค..... วันที่ 16 ก.ย. 64 (ดูู 27)

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

          สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบการแจ้งเหตุร้องเรียนกรณีมีผู้สูบน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทุ่งบัวแดง ซึ่งได้แจ้งให้ชาวบ้านผู้สูบน้ำให้หยุดทำการสูบน้ำดังกล่าว เพื่อการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำสาธารณะของส่วนรวมต่อไปค่ะ... วันที่ 28 มิ.ย. 64 (ดูู 27)

โครงการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น.ท่านนายกเหล่ากาชาด  กาชาดจังหวัดยโสธร ท่านนายอำเภอมหาชนะชัย ปกครองอำเภอมหาชนะชัย กิ่งกาชาดอำเภอมหาชนะชัย แม่บ้านมหาดไทย สมาร์ทมีตำบล และอบต.คูเมือง  โครงการ " เหล่ากาชาดเยี่ยมเยือน เพื่อนสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้..... วันที่ 4 มิ.ย. 64 (ดูู 121)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กิจกรรม U2T สู้ภัย covid (U2T-covid week) ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ติดป้ายรณรงค์ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน covid-19 (เจล/สเปรย์ล้างมือ และหน้ากากอน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กิจกรรม U2T สู้ภัย covid (U2T-covid week) ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ติดป้ายรณรงค์ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน covid-19 (เจล/สเปรย์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับทาง อบต.คูเมือง และโรงเรียนทั้ง 5 ..... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 182)

ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการ การผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสงของกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1  บ้านคูเมือง  ตำบลคูเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร                        ของดีองค์ก..... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 51)

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2563 ทั้ง 5 ศพด.

... วันที่ 12 พ.ค. 64 (ดูู 76)

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูเมือง ได้ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ค่ะ... วันที่ 23 เม.ย. 64 (ดูู 73)

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านสำโรง-ขาม ... วันที่ 16 เม.ย. 64 (ดูู 72)

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อพิจารณาและจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ... วันที่ 8 เม.ย. 64 (ดูู 88)

โครงการส่งเสริมอาชีพ ทำผ้ามักย้อมสี โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง

วันที่  4  เมษายน  2564  ได้จัดกิจกรรม  ในโครงการส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามักย้อมสี   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้  ... วันที่ 4 เม.ย. 64 (ดูู 64)

กิจกรรมรณรงค์เคาะประตูบ้านมอบหน้ากากผ้าป้องกันโรค covid - 19 ในเขตพื้นที่ อบต.คูเมือง

กิจกรรมรณรงค์เคาะประตูบ้านมอบหน้ากากผ้าป้องกันโรค covid - 19 ในเขตพื้นที่ อบต.คูเมือง... วันที่ 1 เม.ย. 64 (ดูู 69)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองขอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน 5 แห่ง และผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมุ่ อบต.คูเมือง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้ขอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง และผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมุ่ ตำบลคูเมือง ... วันที่ 31 มี.ค. 64 (ดูู 63)

อบต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร มาศึกษาดูงานบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล อบต.คูเมือง อ.มหาชน

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 อบต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 35 คน นำโดยท่านนายก สมาชิกสภาฯ บุคลากรและพนักงานส่วนตำบล สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชน อบต.สามแยก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล อบต.คูเมือง อ.มหาชน... วันที่ 15 มี.ค. 64 (ดูู 142)

พิธีขึ้นอาคารหลังใหม่ของ ศพด.บ้านคุ้ม

วันที่ 4-5 มีนาคม เวลา 06.30 น. นายราชศักดิ์ สาระวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เป็นประธานในพิธีขึ้นอาคารหลังใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ ศพด.และประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตร ในครั้ง..... วันที่ 5 มี.ค. 64 (ดูู 72)

โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก "หนึ่งเดียวในโลก" 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร... วันที่ 25 ก.พ. 64 (ดูู 120)

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงปีใหม่... วันที่ 27 ธ.ค. 63 (ดูู 44)