คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 6

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์และปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   19 พ.ย. 63 14
หลักเกณฑ์และปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   18 พ.ย. 63 17
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 63 48
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย   1 ต.ค. 63 31
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 63 29
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ต.ค. 63 68
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 63 28
การให้บริการเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   1 ต.ค. 63 27
คู่มือการปฎิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   1 ต.ค. 63 32
คู่มือสาหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง   1 ต.ค. 63 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   1 ต.ค. 63 28
ภาษีป้าย   1 ต.ค. 63 30
ภาษีบำรุงท้องที่   1 ต.ค. 63 28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 ต.ค. 63 27
คู่มือประชาชนการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   6 ม.ค. 63 18